Faculty

 • Jing Li

  Jing Li

  Director

  Asistant Professor

  Research Postgraduate Students

 • Zexin Lu

  Zexin Lu (2019-now)

  BEng (SZU)

  Uesr Engagement Modeling

  Text Generation

  Conversation Understanding

 • Yuji Zhang

  Yuji Zhang (2020-now)

  BEng (SEU)

  Content Recommendation

  User Profiling

  Social Media Analysis

 • Chunpu Xu

  Chunpu Xu (2021-now)

  Bsc (SDU)

  Msc (HUST)

  Multimodal Learning (e.g., Image Captioning, Multimedia Modeling, Visual Story Telling)

 • Hanzhuo Tan

  Hanzhuo Tan (To start in Jan 2022)

  Bsc (SDU)

  Msc (USC)

  Pre-training for Social Media Language Understanding

  Master Students

 • Xiaoxin Lu

  Xiaoxin Lu (2021)

  BEng (THU)

  Doctor Recommendation for Online Medical Forum

 • Yuxuan Zhu

  Yuxuan Zhu (2021-now)

  Bsc (MU)

  COVID-19 event analysis onTwitter

 • Jiarong Yang

  Jiarong Yang (2021-now)

  Bsc (U of T)

  Fake News Detection on Social Media

  Undergraduate Students

 • Yubo Zhang

  Yubo Zhang (2020-now)

  Doctor Recommendation for Online Medical Forum

 • Yalu Pan

  Yalu Pan (2021-now)

  Cantonese Language Understanding

 • Tuohan Zhou

  Tuohan Zhou (2021-now)

  Multimodal Learning (e.g., Image Captioning, Multimedia Modeling, Visual Story Telling)

 • Zhe Wang

  Zhe Wang (2020-now)

  Privacy Document Analysis(Student Asistant in PolyU-Huawei Collaboration Project)

  Research Assistant

 • Rong Xiang

  Rong Xiang(2021-now)

  BEng (WHUT)

  Msc (ZJU)

  Msc (UoE)

  Sentiment Analysis

  Social Media Analysis

  Lexical Semantics

 • Zhenhong Zhang

  Zhenhong Zhang (2021-now)

  BEng (JNU)

  Msc (PolyU)

  Cantonese Dialogue Systems

  Alumni

 • Yibing Liu

  Yibing Liu (2021)

  Bsc (SDU)

  Privacy Document Analysis(PolyU-Huawei Collaboration Project)

 • Keyang Ding

  Keyang Ding (2019-2021)

  Bsc (SDU)

  Social Emotion Analysis for Online Topics

 • Hongliang Sun

  Hongliang Sun (2019-2021)

  BEng (HEU)

  Representation Learning for Social Media Language

 • Junfeng Jiang

  Junfeng Jiang (2019-2021)

  Bsc (NUPT)

  Doctor Recommendation in Medical Forums

 • Jiancheng Wen

  Jiancheng Wen (2020-2021)

  Vision, Language and Graphics (VLG)