Publication List

2021

  • Yuji Zhang, Yubo Zhang, Chunpu Xu, Jing Li, Ziyan Jiang, and Baolin Peng.
    #HowYouTagTweets: Learning User Hashtagging Preferences via Personalized Topic Attention
    EMNLP 2021.
  • Xingshan Zeng, Jing Li, Lingzhi Wang, and Kam-Fai Wong,
    Modeling Global and Local Interactions for Online Conversation Recommendation
    ACM TOIS 2021.

2020

2019