Faculty

 • Jing Li

  Jing Li

  Director

  Asistant Professor

  Research Postgraduate Students

 • Zexin Lu

  Zexin Lu (2019-now)

  BEng (SZU)

  Social Media Language Generation

 • Yuji Zhang

  Yuji Zhang (2020-now)

  BEng (SEU)

  Recommendation on Social Media

  Master Students

 • Keyang Ding

  Keyang Ding (2019-now)

  Bsc (SDU)

  Social Emotion Analysis for Online Topics

 • Xiaoxin Lu

  Xiaoxin Lu (2021-now)

  BEng (THU)

  Representation Learning for Social Media Language

 • Yuxuan Zhu

  Yuxuan Zhu (2021-now)

  Bsc (MU)

  Representation Learning for Social Media Language

  Research Assistants

 • Chunpu Xu

  Chunpu Xu (2020-now)

  Bsc (SDU)

  Msc (HUST)

  Multimodal Learning (e.g., Image Captioning, Image Paragraph Captioning, Visual Storytelling)

 • Jiancheng Wen

  Jiancheng Wen (2020-now)

  Vision, Language and Graphics (VLG)

  Alumni

 • Hongliang Sun

  Hongliang Sun (2019-now)

  BEng (HEU)

  Representation Learning for Social Media Language

 • Junfeng Jiang

  Junfeng Jiang (2019-now)

  Bsc (NUPT)

  Doctor Recommendation in Medical Forums