Publication List

2021

  • Xiaoxin Lu*, Yubo Zhang*, Jing Li, Shi Zong. (* Equal contribution)
    Doctor Recommendation in Online Health Forums via Expertise Learning
    ACL 2022.
  • Xingshan Zeng, Jing Li, Lingzhi Wang, and Kam-Fai Wong,
    Modeling Global and Local Interactions for Online Conversation Recommendation
    ACM TOIS 2021.

2020

2019